Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSi SZABÁLYZAT

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Csibecipő Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-935091

Adatkezelő székhelye: 1174 Budapest Baross utca 103/A

Adatkezelő elérhetősége: ildiko.korodi@csibecipo.hu

Adatkezelő képviselője: Kórodi Ildikó ügyvezető

Telefonszám: +36 30 5758376

A Csibecipő Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) részéről a honlapon megvalósuló adatkezeléssel összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk:

A Csibecipő Kft. jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 12. cikkében meghatározott tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Csibecipő Kft. által kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

A tájékoztatóval a Csibecipő Kft. biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát.

9.2. Adatkezelés szabályai 

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így a Csibecipő Kft. eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Csibecipő Kft. által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Csibecipő Kft. személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről, az adatot ténylegesen kezelő Csibecipő Kft. munkavállalója gondoskodik. A törlést a munkavállaló felett munkáltatói jogköröket ténylegesen gyakorló személy ellenőrizheti. 

A Csibecipő Kft. személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A Csibecipő Kft. az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

9.3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Csibecipő Kft. feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Csibecipő Kft. a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező munkavállalónak.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező munkavállaló az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére, az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A valóságnak nem megfelelő adatot a Csibecipő alkalmazottja– amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR. 17. cikkében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; 
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
 • a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha az Adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az Adatkezelőtől, amely felvilágosítást az Adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet. 

9.4. A Csibecipő Kft. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye: 1114 Budapest Eszék utca 13-15

https://www.csibecipo.hu

A Csibecipő Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy a https://www.csibecipo.hu honlapokon a látogatók regisztráljanak. A regisztráció során szükséges megadniuk az érintetteknek a kért adatokat. A regisztrációra azonban csak akkor van lehetőségük az érintetteknek, ha elfogadják a Csibecipő Kft. adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével tehetik meg, máskülönben nem tudja megküldeni regisztrációját.

adatkezelési nyilvántartási szám: A GDPR alkalmazásával egyidejűleg a NAIH adatkezelési folyamatok nyilvántartása megszűnt, helyét az adatkezelő saját szervezetén belüli nyilvántartás vezetési kötelezettsége váltotta fel.

E terület adatkezelése során a Csibecipő Kft. által korábban bejelentett és a NAIH által nyilvántartásba vett adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-97317/2016

adatkezelés célja: webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése. A honlapokon keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése

kezelt adatok köre: 

 • név, cím, e-mail cím, telefonszám
 • számlázási adatok: számlázási név, számlázási cím, szállítási cím
 • adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: 

 • az érintett regisztrációs fiókjának meglétéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését úgy a törlési kérelmét követően azonnal
 • számlázási adatok: 2000. évi C. törvény szerint 8 év
 • adattárolás módja: elektronikus

9.5. Hírlevél küldés során megvalósuló adatkezelések

A Csibecipő Kft. hírlevelet üzemeltet. A hírlevelet a Csibecipő Kft. azokra az e-mail címekre küldi meg, amely e-mail címek szerepelnek az adott hírlevélhez kapcsolódó adatbázisban. Mivel az e-mail cím a jelenleg érvényes jogi álláspontok szerint személyes adatnak számít, ezért a Csibecipő Kft. minden e-mail címet a személyes adatokat illető védelemmel kezel.

Az adatbázisba e-mail cím csak az érintett hozzájárulásával és külön kérelmére kerülhet be. 

A Csibecipő Kft. minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot.

A Csibecipő Kft. a hírlevél küldést minden esetben önálló adatkezelési célnak minősíti, nem kapcsolja össze más célokkal, például a szolgáltatás igénybevételével. Ezért minden esetben külön nyilatkoztatja az érintettet minden eltérő célról, így például a szolgáltatás igénybevételéről és a hírlevél küldéshez való hozzájárulásról is.

A hírlevélről az érintett e-mail cím használója bármikor, ingyenesen, közvetlenül leiratkozhat.

adatkezelési nyilvántartási szám: A GDPR alkalmazásával egyidejűleg a NAIH adatkezelési folyamatok nyilvántartása megszűnt, helyét az adatkezelő saját szervezetén belüli nyilvántartás vezetési kötelezettsége váltotta fel.

E terület adatkezelése során a Csibecipő Kft. által korábban bejelentett és a NAIH által nyilvántartásba vett adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-97317/2016

adatkezelés célja: marketing-kommunikációs csatornán való kommunikálás hírlevél küldéssel az arra feliratkozó e-mail címekre

kezelt adatok köre: érintett neve (vezetéknév és keresztnév), e-mail címe

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a hírlevél szolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal 

adattárolás módja: elektronikus

A Csibecipő Kft. részéről tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatási tevékenység ellátásával összefüggésben személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

9.6. A Csibecipő Kft. működése során megvalósuló adatkezelések

9.6.1. Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

A megrendelt termékek érkezéséről értesíti a Társaság a vevőt az érintett kérésére. 

adatkezelési nyilvántartási szám: a GDPR alkalmazásával egyidejűleg a NAIH adatkezelési folyamatok nyilvántartása megszűnt, helyét az adatkezelő saját szervezetén belüli nyilvántartás vezetési kötelezettsége váltotta fel

adatkezelés célja: a vevő által megrendelt termék érkezéséről tájékoztatás

kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 90 nap

adattárolás módja: papír alapon

A Társaság által kiállított számlákon megjelenő adatok tekintetében az alábbiak szerint jár el a Csibecipő Kft.:

adatkezelési nyilvántartási szám: a GDPR alkalmazásával egyidejűleg a NAIH adatkezelési folyamatok nyilvántartása megszűnt, helyét az adatkezelő saját szervezetén belüli nyilvántartás vezetési kötelezettsége váltotta fel

adatkezelés célja: számla kiállítás

kezelt adatok köre: név, lakcím, Egészség Pénztár adatai (tagkód, EP neve, levelezési címe)

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: 2000. évi C. törvény szerint 8 év

adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon

A webshopon keresztül megrendelt termékek kiszállítását megbízás alapján egy külső szolgáltató végzi.

adattovábbítás címzettje: Magyar Posta Logisztika, Magyar Posta ZRT, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6 

adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím

9.6.2. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

A Csibecipő Kft. szolgáltatási tevékenységével összefüggésben lehetőségük van az érintetteknek panaszt tenni. A panasz bejelentésére személyesen, online, postai úton, telefonon, valamint e-mailen keresztül van lehetőség.

A szóbeli panaszt a Csibecipő Kft. azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges a panaszról jegyzőkönyv készül, melynek egy másolati példánya átadásra kerül az ügyfélnek. 

A panaszról felvett jegyzőkönyv a következőket tartalmazza:

 • az ügyfél neve;
 • az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 • az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön;
 • az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

A fogyasztóvédelmi feladatokat a Csibecipő Kft. saját munkavállalói látják el.

adatkezelési nyilvántartási szám: a GDPR alkalmazásával egyidejűleg a NAIH adatkezelési folyamatok nyilvántartása megszűnt, helyét az adatkezelő saját szervezetén belüli nyilvántartás vezetési kötelezettsége váltotta fel

adatkezelés célja: vendégpanaszok felvétele, szolgáltatási tevékenységgel összefüggő panaszkezelés intézése 

kezelt adatok köre: ügyfél neve, ügyfél lakcíme, levelezési címe, telefonszáma, értesítés módja, panasszal érintett szolgáltatás, panasz leírása, oka, panaszos igénye, a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a Társaságnál nem áll rendelkezésre, a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (6)-(7) bekezdése

adattárolás határideje: a Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni [fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (7)]

adattárolás módja: elektronikus és papíralapú

9.7. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szabályai az irányadóak.

A honlap sütiket használ

Amennyiben tovább lép az oldalra, Ön elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban megismert adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseket!